Affärsetiska grundprinciper

Syftet med nedanstående affärsetiska grundprinciper är att visa Formpartners kunder riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt. 

 • Diskriminering

  Vi erbjuder lika möjligheter för anställning oavsett ras, religion, kön, ålder, funktionshinder familjeförhållanden eller sexuell läggning. Vi arbetar för att motverka varje form av diskriminering på arbetsplatsen eller i behandlingen av anställda när det gäller lönesättning och karriärutveckling. Vi strävar efter att införa ändamålsenliga processer för att upptäcka och åtgärda varje fall av diskriminering. Vi har nolltolerans mot alla former av fysiska eller verbala trakasserier på arbetsplatsen och kommer att beivra varje förekomst därav.

 • Arbetsmiljö

  Vi erbjuder en god arbetsplats och värnar om medarbetarnas hälsa, trivsel och utveckling. Det innebär att vi vad gäller utformning av arbetsplatser, utrustning, uppträdande, arbetsbeskrivningar, kompetensutveckling och i alla övriga arbetsmiljörelaterade frågor arbetar för att våra medarbetare skall ha en arbetsmiljö och en arbetssituation som förebygger fysisk och psykisk ohälsa och som främjar trivsel och utveckling..

 • Miljö

  Vi skall vara med att bidra till en hållbar utveckling genom att i all vår verksamhet ta miljöhänsyn och hushålla med naturresurser. Verksamheten ska uppfylla tillämpliga miljölagar och föreskrifter. Vi vill i vårt arbete med våra kunder och partners aktivt lyfta fram miljönyttan med våra produkter och tjänster. Vi välkomnar alla initiativ från medarbetare, kunder och partners för att uppnå detta mål.

 • Immateriella rättigheter

  Vi skall följa och respektera alla tillämpliga nationella lagar och regler samt internationella konventioner och traktat beträffande skydd för immateriella rättigheter, såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Detta innebär att vi alltid skall respektera andras immateriella rättigheter och sålunda producera och leverera våra produkter och/eller tjänster utan obehörigt utnyttjande av eller intrång i annans skyddade rättigheter eller affärshemligheter.

 • Barnarbete

  Vi tolererar inte barnarbete eller att arbete genom tvång eller hot om tvång utförs. Barn får inte ekonomiskt utnyttjas eller utföra arbete som kan vara skadligt eller som hindrar barnets utbildning eller kan äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala rättigheter.

 • Mutor och bestickning

  Vi skall bidra till ett samhälle där det finns ett starkt förtroende för företag, företagande, marknadsekonomin och rättsstaten. Vi ska således sträva efter att främja en hög etisk nivå i kommersiella relationer och skall därför aktivt motverka att mutor, bestickningar och andra former av korruption kan komma att påverka våra affärsrelationer. I vår verksamhet förbjuder vi alla former av mutor och bestickningar

Ladda ner affärsetiska grundprinciper

Affärsetiska grundprinciper Affärsetiska grundprinciper (105 KB)